Tuesday, May 3, 2011

ETAK-i üldkoosoleku protokoll

29. aprillil kell 13.00 – 15.15 Tallinnas Lastekaitseliidu infokeskuses Tõnismägi 3

PÄEVAKORD:
1. Aasta tegevus- ja finantsaruanne
2. 2012. aasta liikmemaksu muutmine
3. Osalustasu arutamine ENSP liikmesoleku eest
4. Vastusevõimalused Tallinna Linnakantseleile alaealiste lubamisest  Õllesummerile
5. Jooksvad küsimused

1. ETAK juhatuse liige Lauri Beekmann esitas ETAK-i möödunud perioodi tegevusaruande.
ETAK on möödunud tegevusperioodi jooksul arutanud oma tegevusvaldkonda ning koostöö võimalikkust laiemas võrgustikus. On jõutud arusaamisele, et osades küsimustes võivad erinevad liikmesorganisatsioonid olla natuke erimeelt, kuid samas püüdleb ETAK just sellise „koja“ poole, mis võimaldab koostööd teha nendel organisatsioonidel, kes mingis küsimuses ühist meelt omavad.
2010. aasta 3. veebruaril esitasid 8 MTÜ-d (enamuses ETAK-i liikmed) pöördumise vabariigi presidendile korraldada 24. veebruari vastuvõtt alkoholivabalt. Presidendi kantseleilt tuli vastus, mis tõdes, et alkoholi pakutakse seal tulenevalt rahvusvahelisest tavast. Samas oli meedia üsna aktiivselt MTÜ-de pöördumist pooldav ning käsitles seda rohkelt.
2010. aasta märtsis esitas ETAK Sotsiaalministeeriumile tubaka- ja alkoholipoliitika teemalised ettepanekud. Vastust pöördumistele ei ole saabunud.
2010. aasta 19. märtsil toimus ETAK-i ja Lastekaitseliidu ühiskorraldusel tubakateemaline ümarlaud.
2011. aasta 21. veebruaril korraldas ETAK Riigikogu erakondadele valimiste-eelse foorumi.
26. veebruaril saatis ETAK Tallinna Linnavalitsusele ja kultuuriministrile kirjad Õllesummeril ja Laulupidudel alaealiste kokkupuutest alkoholiga.
Alates märtsist on ETAK-l internetis oma blogi – alkoholtubakas.blogspot.com

ETAK juhatuse liige Andrus Lipand esitas ETAK-i 2010. aasta majandusaasta aruande, mille üldkoosolek ka kinnitas. Majandusaasta aruanne lisatud.

2. Liikmemaksu küsimus. ETAK-i üldkogul 14.10 2009 kinnitatud liikmemaks oli (eelmisel aastal) 300 Eesti krooni, mis oli 2010. aastal juba makstud ka 2011. aasta eest v.a psühhiaatrite seltsil ja karskusliit AVE-l. (automaatselt eurodesse ülekantuna tegi 19,12 EUR-i). Üldkoosolek arutas, mil moel liikmemaksu 2012. aasta summat ümardada ning otsustati määrata ETAK-i liikmemaks 25 EUR-i peale.

3. ENSP liikmemaks. ENSP on esitanud liikmemaksu arve summas 4500 EUR-i. Üldkoosolek leidis, et see summa on ETAK-i jaoks loomulikult liiga suur, kuid arutas, mis võimalused on siiski mingi summa tasumisega väljendada omapoolset huvi selle tubakateemalise üle-euroopalise võrgustiku liige olla. Otsustati ENSP-le maksta liikmemaksu 100 EUR-i.

4. Õllesummer ja Linnavalitsus. Üldkoosolek vaatas tagasi Tallinna Linnavalitsusele saadetud kirjale seoses laste osalemisega Õllesummeril ning kaalus erinevaid küsimusi, mis võimaldaks Linnavalitsusega seda dialoogi jätkata. Otsustati lähemalt uurida erinevaid seadusi, mis sätestavad õigused ja kohustused seoses alaealiste osalemisega avalikel üritustel. Juhatus tegeleb põhjalikuma uurimistööga ning esitab seejärel ETAK-i listile taas edasiseks arutlemiseks.

5. Jooksvad küsimused.
Liikmeskond. ETAK-l on hetkel 10 ametlikku liiget ning laiemas avatud võrgustikus osalevad mitmed MTÜ-d ja ka riiklikud institutsioonid. Üldkoosolek arutas uute liikmete kaasamise vajadust. Tähelepanu juhiti erinevatele spordiliitudele ja –organisatsioonidele, õdede ühingule,  samuti haridusorganisatsioonidele ja lastevanemate ühendustele. Otsustati esitada ühinemiskutse erinevatele potentsiaalsetele organisatsioonidele. Otsustati täiendada ETAK-i blogi detailsema infoga eesmärkidest ja sihtidest, et võimalikud liituda soovijad omaksid kerget ligipääsu infole ja ETAK-i täpsele tutvustusele.
Baila.ee. Üldkoosolek arutas turule tulnud joogimängu Baila teemal ja kaalus võimalust esitada pöördumine seda mängu turustavatele edasimüüjatele. Otsustati koostada kiri peamistele mängu müüjatele nagu Selver, Rahva Raamat, Apollo ja Statoil, kutsudes neid üles vastutustundlikkusele ning juhatades nende tähelepanu selle mängu võimalikule negatiivsele mõjule noorte alkoholi tarvitamise osas. Lisaks otsustati esitada märgukiri ka mängu koostajatele. Juhatus koostab kirjade algtekstid, mis seejärel saadetakse ETAK-i listi ka teistele kommenteerimiseks.

No comments:

Post a Comment