Wednesday, May 11, 2011

ETAK-i kiri Selveri, Statoili, Rahva Raamatu ja Apollo juhtidele

Austatud Selveri, Statoili, Rahva Raamatu ja Apollo juhid!

Rahva tervise eest seisvate organisatsioonide võrgustikuna usume, et meie ühiskonna heaolu ning tervis sõltub valikutest, mida teeb riik ühiskonna toimimist reguleerides ning mida teevad inimesed oma igapäevases elus. Seda heaolu ja tervisekäitumist mõjutate ka teie, ettevõtjad! Peame Teie firmasid vastutustundlikeks ettevõteteks, mille tegevuse ainsaks eesmärgiks ei paista olevat ainult ärilise kasumi teenimine, vaid ka positiivne ja hooliv suhtumine oma klientidesse ja ühiskonda, millesse ju teiegi kuulute.
Teie kliendid on juhtinud meie tähelepanu aga ühele kaubaartiklile, mida väidetavalt kõik Teie kauplused müüvad joogimäng Baila (http://www.baila.ee/) nime all. Tegemist on otseselt alkoholi tarvitamisele suunatud mänguga, mille käigus inimene ei otsusta ise, kui palju ta alkoholi tarvitab, vaid selle määrab kaardiõnn ja mängupartnerite surve. Usutavasti nõustute, et alkoholi tarvitamine, eriti noorte seas, on meie ühiskonnas niigi väga suur ja üks tõsisemaid probleeme. Sellel mängul ei ole mingeid vanusepiiranguid ja me näeme selget ohtu, et see võib ainult suurendada alkoholi tarvitamist noorte ja laste seas koos kõigi sellest tulenevate negatiivsete tagajärgedega.

Meie võrgustiku ühine arvamus on, et sellise mänguga kauplemine ja kasumi tegemine ei ole kellelegi, eriti aga teiesugustele hea mainega firmadele sobilik, ning me kutsume teid selle mängu müümisest loobuma.

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) on vabatahtlik rahvatervise organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on aktiivselt kaasa aidata alkoholi ja tubaka tarvitamise ning sellest põhjustatud tervise- ja majanduskahju vähendamisele. ETAK soovib kujundada inimestes ja ühiskonnas väärtushinnanguid, mis soodustavad tervena elamist, elukvaliteedi tõusu ja rahvastiku tervise paranemist.

ETAK-i liikmed on:
Eesti Arstide Liit
Eesti Karskusliit AVE
Eesti Kopsuliit
Eesti Lastekaitseliit
Eesti Perearstide Selts
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Tervisedenduse Ühing
Eesti Vähiliit
MTÜ Salutáre
MTÜ Tubakavaba Eesti

Kiri saadeti mainitud ettevõtete juhtidele 11. mail 2011.

Wednesday, May 4, 2011

Andrus Lipand: kiri rahandusministrile, peaministri büroole ja riigikogu rahanduskomisjonile

Austatud otsusetegijad!

Pöördun Teie poole seoses aruteludega tubakatoodete maksumäärade tõstmisest riigi 2012  - 2015. aasta eelarvestrateegia raamides. Vastavalt varem kokkulepitud tubakaaktsiisi tõusule 2012. aasta 1. jaanuarist 10% ulatuses, plaanitakse sama suurt tubakaaktsiisi tõusu ka 2013. aastal.
Et seda kõige efektiivsemalt teha, tagades riigieelarve tulude kasvu ja samas vähendades tubakatoodete tarvitamist, eriti noorte seas, vastavalt Maailmapanga soovitustele[1] nõuab kahtlemata arukaid ja riigimehelikke otsuseid, mis peaksid lähtuma WHO tubakakontrolli raamkonventsiooni Artikkel 6 sissejuhatusest  ja EL-i rahandusministrite vastuvõetud Direktiivi 2010/12/EL sätetest ja eesmärkidest. Viimases on ette nähtud liikmesriikidel rakendada rohkem paindlikkust kohaldada fikseeritud ja minimaalselt makstavaid aktsiisimäärasid sigarettidele, eesmärgiga tagada vähemalt võrdsed minimaalsed määrad Euroopa Liidus. Direktiivi rakendamise mitte vähem tähtsamaks eesmärgiks on  tagada laiahaardeline rahvatervise kaitse, tõstes tubakatoodetele rakendatavaid miinimummäärasid.

Rahvatervise eksperdina olen seisukohal, et tubakatoodete maksumäärade tõstmisega tuleks üle vaadata tubakatoodete, täpsemalt sigarettide, maksustamine Eestis. Eestis on tõenduspõhiselt 26% igapäevasuitsetajaid vanuses 16+, Kanadas samas vanuserühmas vaid 13% , mis on saavutatud komplekssete meetmetega tubakatoodete kättesaadavuse piiramisel, mille üheks komponendiks on tubakatoodete hind. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel on tubakatoodete maksupõrandate kehtestamine, ehk odavate sigarettide kättesaadavuse piiramine,  oluline hoidmaks hinnatundlikke tarbijaid, eriti noori,  sigarettidest eemal ning vältimaks noorte suitsetamise alustamist[2]. Hinnatõusude tulemusena väheneks suitsetamine noorte seas kaks kuni kolm korda võrreldes täiskasvanutega[3].

Arvestuslikult valitsevad Eesti tubakaturgu mahuliselt juba aastaid kõige odavamad sigaretid. Sama infot kinnitavad ka Rahandusministeeriumi andmed maksumärkide väljastamise kohta.  Turuvaatluse tulemustele tuginedes on odavaim hind turul täna 2.05 eurot.  Uue direktiiviga on antud unikaalne siseriiklik võimalus minimaalse ja fikseeritud aktsiisimäära suurema tõstmisega maksustada radikaalsemalt odavama hinnaga sigarette ning vähendada oluliselt seni laienenud lõhet hinnavahemikus odavamate ja kallimate sigarettide vahel. Samaaegselt tuleks kaaluda proportsionaalse komponendi vähendamist.  

Selline toimimine võib küll paisutada laovarusid ja realiseerimistähtaegade vaidlusi, kuid need ei tohiks ületada kolme kuu realiseerimise piiri. Teiseks ohuks, millega tootjad aktsiisimäära tõstjaid traditsiooniliselt hirmutavad, on odavate salasigarettide leviku kasv, kuid see on jõustruktuuride toimetuleku teema.  

Teile riigimehelike otsuste tegemiseks edu soovides
Andrus Lipand, M.D.
ETAK juhatuse liige, Eesti tubakaseaduste 2001 ja 2005 ettevalmistamise töögrupi juht


[2] Maailma Terviseorganisatsioon, Euroopa Regionaalkontor . “Third Action Plan for Tobacco Free Europe 1997 – 2001“
[3] Maailma Terviseorganisatsioon. Euroopa . „Which are the most effective and cost-effective interventions for tobacco control?“

Tuesday, May 3, 2011

ETAK-i üldkoosoleku protokoll

29. aprillil kell 13.00 – 15.15 Tallinnas Lastekaitseliidu infokeskuses Tõnismägi 3

PÄEVAKORD:
1. Aasta tegevus- ja finantsaruanne
2. 2012. aasta liikmemaksu muutmine
3. Osalustasu arutamine ENSP liikmesoleku eest
4. Vastusevõimalused Tallinna Linnakantseleile alaealiste lubamisest  Õllesummerile
5. Jooksvad küsimused

1. ETAK juhatuse liige Lauri Beekmann esitas ETAK-i möödunud perioodi tegevusaruande.
ETAK on möödunud tegevusperioodi jooksul arutanud oma tegevusvaldkonda ning koostöö võimalikkust laiemas võrgustikus. On jõutud arusaamisele, et osades küsimustes võivad erinevad liikmesorganisatsioonid olla natuke erimeelt, kuid samas püüdleb ETAK just sellise „koja“ poole, mis võimaldab koostööd teha nendel organisatsioonidel, kes mingis küsimuses ühist meelt omavad.
2010. aasta 3. veebruaril esitasid 8 MTÜ-d (enamuses ETAK-i liikmed) pöördumise vabariigi presidendile korraldada 24. veebruari vastuvõtt alkoholivabalt. Presidendi kantseleilt tuli vastus, mis tõdes, et alkoholi pakutakse seal tulenevalt rahvusvahelisest tavast. Samas oli meedia üsna aktiivselt MTÜ-de pöördumist pooldav ning käsitles seda rohkelt.
2010. aasta märtsis esitas ETAK Sotsiaalministeeriumile tubaka- ja alkoholipoliitika teemalised ettepanekud. Vastust pöördumistele ei ole saabunud.
2010. aasta 19. märtsil toimus ETAK-i ja Lastekaitseliidu ühiskorraldusel tubakateemaline ümarlaud.
2011. aasta 21. veebruaril korraldas ETAK Riigikogu erakondadele valimiste-eelse foorumi.
26. veebruaril saatis ETAK Tallinna Linnavalitsusele ja kultuuriministrile kirjad Õllesummeril ja Laulupidudel alaealiste kokkupuutest alkoholiga.
Alates märtsist on ETAK-l internetis oma blogi – alkoholtubakas.blogspot.com

ETAK juhatuse liige Andrus Lipand esitas ETAK-i 2010. aasta majandusaasta aruande, mille üldkoosolek ka kinnitas. Majandusaasta aruanne lisatud.